Jaarverslag

Stichting Heppie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Onze jaarrekening is in overeenstemming met de Richtlijn voor Jaarverslaglegging voor Fondsenwervende Instellingen (RJ650) en is gecontroleerd door een onafhankelijke accountant. Welke tot het oordeel is gekomen dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Heppie en van het resultaat. Het jaarverslag is hier te downloaden: Jaarverslag 2014

  • Joseph Haydnlaan 2a
  • 3533 AE Utrecht
  • 085-0653442